Jouw winkelwagen

Jouw winkelwagentje is leeg!

Algemene voorwaarden


U heeft het recht aan CÎME mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.


Ondernemingsgegevens CÎME


De CÎME website en webshop zijn eigendom van:


CÎME bvba

∙ Antoine Dansaertstraat 184 

∙ 1000 Brussels
∙ Belgium
∙ VAT BE 0848.066.149 - RLP Brussels

 

Bank account details: 

∙ Belfius Bank: 068-8955374-70
∙ IBAN: BE60 0688 9553 7470
∙ BIC: GKCC BE BB

 

www.cime-skincare.com
shop@cime-skincare.com  

 

Toepasselijke bepalingen en voorwaarden 

De volgende bepalingen en voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die via de CÎME webshop geplaatst worden. Door de bestelling van producten op de CÎME webshop aanvaardt u deze Voorwaarden.

CÎME behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

 

 

Prijs

Alle prijzen op de CÎME webshop zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW en zijn exclusief de eventuele kosten voor verzending en betaling. 


 

Verkoopovereenkomst

Vooraleer tijdens het verkoopproces tot de betaling wordt overgegaan, wordt u gevraagd te bevestigen akkoord te gaan met deze volledige Voorwaarden.

Aankopen via de CÎME webshop komen tot stand op het moment dat u een bevestigingsbericht ontvangen heeft dat de bestelling met succes verwerkt werd en dat betaling ontvangen werd.


 

Betaling

Betaling is mogelijk:
 

∙ Visa
∙ MasterCard
∙ American Express
∙ Bancontact
∙ Ideal
∙ KBC account
∙ ING account
∙ Belfius account

 

U erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending, betaling en verhandeling, alsook de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling. Deze kosten worden automatisch voor u berekend, duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling en samen met de totale kostprijs van het product van uw rekening gedebiteerd.


 

Verzending

CÎME werkt met samen met derden voor de verzending van uw bestelling. De kosten van verzending zijn afhankelijk van de door u gekozen verzendingswijze en de bestemming van uw artikelen. Deze kosten worden duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling via de CÎME webshop.

De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en CÎME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata.


 

Aanbod 

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de CÎME website en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld worden, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst (zie hieronder). CÎME is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Alle producten worden geleverd volgens beschikbaarheid en kunnen op elk ogenblik geschrapt worden. De CÎME webshop wordt automatisch geactualiseerd om u steeds de meest recente producten aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat een artikel niet voorradig is. Indien de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 15 dagen bedraagt, wordt u door onze klantendienst gecontacteerd.

CÎME is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het ogenblik van volledige betaling de exclusieve eigendom van CÎME. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op u vanaf de levering. U verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van CÎME te wijzen. 


 

Garantie

Indien de door CÎME geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door CÎME binnen de geldende garantietermijnen en -voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wet kosteloos vervangen worden. CÎME wordt dan eigenaar van het vervangen goed. 

 

 

Herroepingsrecht 

U heeft het recht aan CÎME mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Wenst u gebruik te maken van uw recht om van uw aankoop af te zien, dan moet u ons daarvan binnen de 14 kalenderdagdagen na levering van uw goederen schriftelijk van in kennis stellen op volgend adres: Researchdreef 12, 1070 Brussel, België. De goederen dienen binnen de 20 kalenderdagdagen vanaf de levering op uw kosten te worden terugbezorgd aan CÎME, op volgend adres: Researchdreef 12, 1070 Brussel, België.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte artikelen of artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, zullen in geen geval teruggenomen worden. 

 

Privacy statement & policy 

CÎME draagt zorg voor uw privacy wanneer u onze website bezoekt, en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder (de "CÎME Privacy Policy") en met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens,

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze CÎME Privacy Policy.

Via onze website kan u informatie aanvragen en bestellingen plaatsen.

Bij een informatie aanvraag vraagt CÎME u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren:

  • naam
  • voornaam
  • e-mail adres.

Als u een bestelling plaatst via onze website vraagt CÎME u een minimum aan persoonsgegevens teneinde uw bestelling te kunnen afhandelen:

  • naam
  • voornaam
  • e-mail adres
  • telefoonnummer
  • adres.

Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens eveneens in te vullen.

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen.

Als gevolg van het plaatsen van uw bestelling op onze webshop, dienen wij uw persoonsgegevens te gebruiken voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen aangaande uw bestelling. Indien u echter geen bestelling meer plaatst via onze webshop gedurende een periode van vijf jaar volgend op uw laatste bestelling, zullen wij uw persoonsgegevens definitief uit onze bestanden verwijderen.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens door CÎME in een bestand opgenomen, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten Voor zover u ons daartoe uw toestemming heeft verleend, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing via e-mail. Indien u achteraf toch beslist dat u geen dergelijke e-mails meer wil ontvangen, dan kan u zich van de distributielijst laten schrappen door de "unsubscribe"-link in de e-mail aan te klikken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen.

Door contact op te nemen met CÎME op het volgende adres: Researchdreef 12, 1070 Brussel, België, of door een e-mail te sturen naar info@cime-online.com, kan u steeds uw persoonsgegevens bij ons opvragen en/of verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen.

Door persoonsgegevens te verstrekken via onze website, geeft u CÎME de toestemming om deze informatie te delen met haar in Europa gevestigde zustervennootschappen of filialen. CÎME zal uw persoonsgegevens enkel aan deze personen ter beschikking stellen voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

CÎME kan deze CÎME Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om de CÎME Privacy Policy na te lezen telkens u ons persoonsgegevens verstrekt via onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze CÎME Privacy Policy, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: Researchdreef 12, 1070 Brussel, België of door een e-mail te sturen naar info@cime-online.com.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Comissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be


 

Overmacht 

CÎME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van tekortkomingen, vertragingen of de niet-naleving van verplichtingen door overmacht met inbegrip van staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van het CÎME-materiaal, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze Voorwaarden dwarsbomen of door andere oorzaken buiten de wil van CÎME om.


 

Klachten & CÎME klantendienst

Elke gebrek, zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

De CÎME klantendienst is bereikbaar via e-mail op shop@cime-online.com of per post op het volgende adres Researchdreef 12, 1070 Brussel, België.


 

Aantasting geldigheid & niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard wordt, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Dat CÎME de toepassing van een bepaling van deze Voorwaarden niet eist of zijn rechten in het kader van deze Voorwaarden niet opeist, betekent niet dat CÎME afziet van haar rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze Voorwaarden.


 

Bewijs 

U aanvaardt dat elektronische communicaties, elektronische handtekeningen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
In winkelwagen